Algemene Voorwaarden Zolemba B.V.

Algemene Voorwaarden van de Label Collective Group (en de gelieerde ondernemingen zoals Zolemba B.V.), verder hieronder steeds aangeduid als Zolemba.

Versie september 2020

 

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zolemba en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zolemba en Klant. (Slechts) wanneer dwingendrechtelijke (consumentenrecht) bepalingen dat vereisen zullen die dwingendrechtelijke bepalingen in de plaats treden voor de bepalingen hieronder.

 

ARTIKEL 2 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Zolemba gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze – naar weten van Zolemba- een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Doch daarvoor geeft Zolemba geen enkele garantie of aanvaard zij geen enkele aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod op de site van Zolemba en na het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Zolemba kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Zolemba op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Zolemba zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Zolemba waar de Klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

ARTIKEL 4 – Herroepingsrecht Consumenten

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de Klant wanneer deze Consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende maximaal veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.

Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Zolemba retourneren, conform de door Zolemba verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende maximaal veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door Zolemba bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 5 - Kosten in geval van herroeping

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen in ieder geval de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Zolemba dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 6 - Uitsluiting herroepingsrecht (voor zover dwingendrechtelijke Consumentenrecht regels niet anders bepalen)

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor die producten:

a. die door Zolemba tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of als gevolg van enige schade niet meer in nieuwstaat verkeren;

 

ARTIKEL 7 – Conformiteit, Garantie en aansprakelijkheid

Zolemba staat er voor in dat de producten en/of diensten grotendeels voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Iedere aansprakelijkheid van Zolemba is beperkt tot 3 maal de hoogte van het Aankoopbedrag van het product of de dienst die is aangeschaft, maar in ieder geval tot een bedrag ad € 1.000.-. Gevolgschade wordt integraal uitgesloten. Schade waarvoor uitsluiting niet (integraal) mogelijk is valt onder verzekeringsdekking van Zolemba waardoor de hoogte van die aansprakelijkheid wordt beperkt door de hoogte van de dekking van de verzekering van Zolemba (minus eigen risico).

 

ARTIKEL 8 - Levering en uitvoering

Zolemba zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres van Zolemba.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (steeds met een overschrijding van ten minste 50%), ontvangt de Klant hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval uitsluitend het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele aanvullende schadevergoeding onder toepassing van de beperkingen die daaraan in artikel 7 qua hoogte van aansprakelijkheid zijn gesteld.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Zolemba het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Zolemba zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot en met het moment van bezorging aan de Klant bij Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of dwingendrechtelijk verboden.

 

ARTIKEL 9 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Zolemba en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (met uitsluiting van internationale verdragen) en is uitsluitend de rechtbank Overijssel bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusThree DotsVisibleVisible